Декларация – съгласие за предоставяне на лични данни

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ – СЪГЛАСИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ


 

 1. Данни за Администратора:

ОВЪРКОД ЕООД, вписано в Търговския регистър с ЕИК 201552021 със седалище и адрес на управление гр. Враца, пощ. код 3000, ул. Константин Огнянович 16, ет 2 със следния електронен адрес (имейл) за контакт overcodebg@gmail.com e дружество, предлагащо услуги в областта на внедряване и поддържане на софтуерни продукти и решения, изработка и хостинг на уебсайтове, систематизиране на информация, изготвяне на анализи в областта на информационните технологии и други интелектуални продукти и търговия с тях.


 

Данни за контакт с ОВЪРКОД ЕООД:

Местоположение:

Държава: България

Адрес: гр. Враца, пощ. код 3000, ул. Константин Огнянович 16, ет 2

Ел. поща: overcodebg@gmail.com

Интернет страница: https://www.affiliatly.com


 

Личните данни, които събираме и обработваме от вас са:

Категория лични данни:

 • За регистрационната форма: три имена, e-mail

 • IP Адрес („IP address“) е уникален идентификационен номер, асоцииращ компютър, Интернет страница или ресурс на Потребителя, по начин, който позволява локализирането им в глобалната Интернет мрежа.


 

Специални категории данни, които обработваме:

НЯМА


 

Декларираме, че личните данни, които събираме, ще бъдат използвани единствено за следните цели:

 1. Обработване и съхраняване на данни на клиенти на дружеството с цел продажба и предоставяне на услугите на дружеството. Осигуряване на възможност и поддръжка потребителят да регистрира свой профил, даващ възможност за използване на услуги на Платформата и партньорската програма;

 2. Преброяване на посещаемостта на интернет сайта на партньора и/или клиента/ онлайн магазина. Потвърждаване дали поръчката е направена от потребител, който е посетил определен интернет сайт чрез определена препратка.


 

Основанието, което ни дава право да обработваме вашите данни е:

Обработването се основава на Вашето съгласие;

За клиенти, които са извършили регистрация - Обработването е необходимо за да сключим договор с Вас и да изпълним услугата, която сте заявили.


 

Съгласие:

Със съгласието Ви да приемете тази Декларация за поверителност (уведомление за поверително третиране на личните данни), вие ни давате разрешение да обработваме личните Ви данни само за посочените от нас цели.

Съгласието е необходимо, за да може да обработваме и двата вида (обикновени и специални) лични данни, но е необходимо да е изрично.

В случаите, когато искаме съгласие за специални (чувствителни) лични данни ние винаги ще се обосноваваме защо и как тази информация ще се използва.

Можете да оттеглите съгласието си по всяко време с Искане за оттегляне на съгласието.

Вашите права като субект на личните данни са следните:

Във всеки момент, докато съхраняваме или обработваме личните ви данни, Вие (според терминологията на закона - субект на данните) имате следните права:

 • имате право да поискате копие от Вашите лични данни от ОВЪРКОД ЕООД и право на достъп по всяко време до личните си данни;

 • имате право да поискате от ОВЪРКОД ЕООД личните си данни във вид удобен за прехвърляне на друг администратор на лични данни, или да поискате ние да го направим, без да бъдете възпрепятствани от наша страна;

 • имате право да поискате от ОВЪРКОД ЕООД да коригира без ненужно забавяне, неточните Ви лични данни, както и данните, които не са вече актуални;

 • имате право да поискате от ОВЪРКОД ЕООД личните Ви данни да бъдат изтрити без ненужно забавяне при наличието на някое от следните основания:

 • личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани;

 • когато сте оттеглил своето съгласие;

 • когато сте възразил срещу обработването,

 • когато обработването е незаконосъобразно;

 • когато личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на EС или правото на държава членка, което се прилага спрямо нас като администратор на лични данни;

 • когато личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.

Можем да откажем да заличим личните Ви данни по следните причини:

 • при упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;

 • за спазване на законово задължение от наша страна или за изпълнението на задача от обществен интерес,

 • по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;

 • за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели, доколкото съществува вероятност заличаването да направи невъзможно или сериозно да затрудни постигането на целите на това обработване; или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

 • имате право да поискате от ОВЪРКОД ЕООД, да ограничи обработването на личните Ви данни, като в този случай данните ще бъдат само съхранявани, но не и обработвани. Отказът ни за ограничаване ще е изрично само в писмен вид, като сме длъжни да го мотивираме със законосъобразната причина;

 • имате право да оттеглите Вашето съгласие за обработката на личните Ви данни по всяко време с отделно искане, отправено до администратора;

 • имате право да възразите срещу определени видове обработка, като директен маркетинг (непоискани рекламни съобщения);

 • имате право на възражение срещу автоматизирана обработка, включително профилиране;

 • имате право да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране;

 • при нужда да използваме Вашите лични данни за нова цел, която не е обхваната от настоящата декларация за защита на данните, ще Ви предоставим ново умедочление за защита на данните и когато, и където е необходимо, ще изискаме Вашето предварително съгласие за новата обработка.

Всички горепосочени искания ще бъдат препратени, ако има трета страна (получатели, включително извън ЕС и международни организации) при обработката на вашите лични данни.

Имате право на жалба до надзорния орган

Имате право да подадете жалба направо до надзорния орган, като компетентният за това орган е:

За България: Комисия за защита на личните данни, адрес: гр. София 1592, бул. „“Проф. Цветан Лазаров” № 2 (www.cpdp.bg).

В случай, че желаете да подадете жалба относно обработката на личните ви данни чрез ОВЪРКОД ЕООД, можете да го направите на посочените данни за контакт на ОВЪРКОД ЕООД на посочените по-горе данни за контакт.

Можете да прочетете повече за това как и защо използваме вашите данни тук:(URL към интернет страницата)


 

Онлайн декларация за поверителност

Какво са лични данни?

Съгласно Общият регламента за защита на данните, личните данни се определят като:

"Всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни"); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице;".

Защо ОВЪРКОД ЕООД събира и съхранява лични данни?

За да ви предоставим съответната услуга, е необходимо да съберем лични данни за следните цели: 1. Осигуряване на възможност и поддръжка потребителят да регистрира свой профил, даващ възможност за използване на услуги на Платформата и партньорската програма;

2.Преброяване на посещаемостта на интернет сайта на партньора и/или клиента/ онлайн магазина. Потвърждаване дали поръчката е направена от потребител, който е посетил определен интернет сайт чрез определена препратка.


 

Ние гарантираме, че информацията, която събираме и използваме, е належаща за тази цел и не е с цел навлизане в личното ви пространство.

За целите на комуникация с рекламни и маркетингови намерения, ОВЪРКОД ЕООД ще поиска от вас допълнително съгласие.

Ще препращате ли и ще споделяте ли личните ми данни с други организации или лица?

Ние няма да продаваме вашите данни на трети страни.

ОВЪРКОД ЕООД може да предаде вашите лични данни на наши поддоставчици на услуги, които са сключили договор с нас.

Всички трети страни, които може да получат данните ви, са задължени да пазят вашите данни по сигурен начин и да ги използват само за изпълняване на поетите пред нас задължения. Когато вече не се нуждаят от данните Ви, за да изпълнят тези задължения, те ще разполагат с подробни инструкции за тяхното унищожаване в съответствие процедурите изградени от ОВЪРКОД ЕООД.

Когато имаме намерение да предадем специални (чувствителни) лични данни на трета страна, ние ще направим това едва след като сме получили вашето съгласие. (изключение ще има само ако по закон сме задължени да направим друго).

Получатели на вашите данни могат да бъдат и държавни органи на власт, на които ги предоставяме по конкретни и ясни законови задължения.

Как ще съхранявате и пазите моите личните данни, които събирате?

ОВЪРКОД ЕООД ще обработва (събира, съхранява и използва) предоставената от вас информация по начин, съвместим с изискванията на Общия регламент за защита на данните (ОРЗД). Ще се стремим да поддържаме информацията точна и актуална.

Няма да съхраняваме информацията за вас по-дълго от разумно необходимото за изпълнение на конкретните цели, с които е събрана и за които сте уведомени тук.

Някои от сроковете на съхранение на информацията зависят от законови задължения за пазене на документи и информация в определени минимални срокове.

Ще вземем всички предвидими технически и организационни мерки, за да осигурим защита на вашите данни от нерегламентиран достъп, а именно криптиране и псевдонимизиране на информацията.


 

Мога ли да разбера какви мои лични данни имате и обработвате?

ОВЪРКОД ЕООД по ваше искане е длъжен да ви отговори каква информация съхраняваме за Вас и как тя се обработва.

 • В случай, че имаме ваши лични данни, можете да поискате следната информация:

 • Данни за контакт с организацията, която обработва или от името, на която се обработват вашите данни.

 • Данни за контакт на Отговорното лице по защита на данните.

 • Целите на обработването;

 • Правното основание за обработката;

 • Съответните категории лични данни, които се обработват;

 • Получателите или категориите получатели, пред които са или ще бъдат разкрити;

 • Получателите в трети държави или международни организации ако има прехвърляне на личните данни към такива, както и гаранциите, че сигурността на данните при тях ще е най-малкото на нивото в ЕС;

 • Ако обработката се основава на законните интереси на ОВЪРКОД ЕООД или на трета страна, информация за тези интереси.

 • Предвиденият срок, за който ще се съхраняват личните данни;

 • Подробности за правата Ви да искате коригиране или изтриване на лични данни или ограничаване на обработването на лични данни, както и да направите възражение срещу такова обработване;

 • Информация за правото Ви да оттеглите съгласието си по всяко време;

 • Подробности за правото ви на жалба до надзорен орган;

 • Информация дали предоставянето на лични данни е задължително или договорно изискване, или изискване, необходимо за сключването на договор, както и дали, както и дали сте задължени да предоставите личните данни и възможните последици от невъзможността да предоставите такива данни.

 • Източникът от който са събрани личните Ви данни, в случаите, когато не са събрани директно от вас.

 • Всички подробности и информация за наличието на автоматизирано вземане на решения, като профилиране и всякаква смислена информация за съответната логика та тези операции, както и значението и очакваните последици от тази обработка.

Как да получа достъп до моите данни, които са обработвани?

Необходимо е да попълните искане за достъп, което можете да намерите тук (връзка към Образец на Форма за искане от субект на данните или да отправите искане на посочените контактни данни на ОВЪРКОД ЕООД, или директно на посочените контактни данни на Отговорника по защита на данните .

С Отговорника по защита на данните можете да се свържете директно тук:

Ел. поща: overcodebg@gmail.com

 

Документи бланки

Искане от субекта на данни

Оттегляне на съгласие от субекта на данни
 

Дата: 25.05.2018


The policy in English